Uz sākumu » Zinātne » Zinātnes aktivitātes Lapa aktualizēta: 19.05.2016

2.1.1.3.1. "Zinātnes infrastruktūras attīstība"

Aktivitātes mērķis:

Pilnveidot zinātnes un pētniecības aprīkojumu un izveidot tā darbībai atbilstošu infrastruktūru, lai nodrošinātu mūsdienīgu materiāltehnisko bāzi pētniecības aktivitātēm vadošajos valsts nozīmes pētniecības centros, tādējādi sekmējot pētniecības intelektuālā potenciāla attīstību, kā arī nodrošināt nepieciešamos informācijas resursus un to pieejamību.

Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts pasaules klases zinātniskās aparatūras un aprīkojuma iegādei, nepieciešamo ēku un telpu rekonstrukcijai un renovācijai vadošo valsts nozīmes pētniecības centru infrastruktūras modernizēšanai un mūsdienīgas pētniecības materiāltehniskās bāzes izveidei, lai veicinātu zinātnisko institūciju starptautisko konkurētspēju un jaunu produktu, tehnoloģiju radīšanu gan eksportam, gan vietējam tirgum.
Mērķa grupas: Zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, kā arī citas institūcijas, kuru statūtos un nolikumos ir paredzēta zinātniskā darbība), kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, zinātnē un pētniecībā nodarbinātais personāls.
Finansējuma saņēmēji: Zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, augstskolu zinātniskie institūti) un citas augstākās izglītības institūcijas, kas ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā.
Plānotās projektu atlases kārtas: 2
Atlases veids: IPIA – 1.kārtā
APIA – 2.kārtā
Atlasi īsteno: IZM