1.2.1.1.2. "Profesionālajā izglītībā iesaistīto pedagogu kompetences paaugstināšana"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. MK noteikumi Nr.151
likumi.lv

Vienošanās slēgšana

Projektu īstenošana

1. Vienošanās
 
Vienošanās
2. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
 
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
3. Grozījumu pieprasījums
Aktualizēts: 30.11.2011
Grozījumu pieprasījums
3.1. Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
Aktualizēts: 30.11.2011
Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
4. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
Aktualizēts: 09.05.2011
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
4.1. Izdevumus attaisnojošie dokumenti (pielikumi)
Aktualizēts: 09.05.2011
Izdevumus attaisnojošie dokumenti (pielikumi)
5.1. MP veidlapas par izmaksām latos
Publicēts: 27.12.2013
MP veidlapas par izmaksām latos
5.2. MP veidlapas par izmaksām eiro
Publicēts: 27.12.2013
MP veidlapas par izmaksām eiro
6. Iepirkumu plāns
 
Iepirkumu plāns
7. PVN pārskata veidlapa par izmaksām latos
 
PVN pārskata veidlapa par izmaksām latos
8. PVN pārskata veidlapa par izmaksām eiro
Publicēts: 27.12.2013
PVN pārskata veidlapa par izmaksām eiro
9. Projekta uzraudzības rādītāju tabula
Aktualizēts: 21.01.2013
Projekta uzraudzības rādītāju tabula
10. Progresa pārskata veidlapa
Aktualizēts: 01.02.2013
Progresa pārskata veidlapa

Palīgmateriāli

1. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
 
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu
publiskajā iepirkumā
2. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
3. IUB sagatavotās "Publisko iepirkumu likuma" iepirkumu vadlīnijas
iub.gov.lv
4. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
5. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
6. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
Aktualizēts: 18.03.2013
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
7. Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
Publicēts: 04.03.2013
Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
8. Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā
Publicēts: 18.06.2013
Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā