1.1.2.1.2. "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. MK noteikumi nr.882
likumi.lv

Vienošanās slēgšana

Projektu īstenošana

1. Vienošanās/līgums
 
Vienošanās/līgums
2. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
 
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
3. Grozījumu pieprasījums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījums
3.1. Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
3.2. Projekta iesnieguma 6.2.tabula
Aktualizēts: 24.01.2014
Projekta iesnieguma 6.2.tabula
4. Izdevumus attaisnojošie dokumenti
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojošie dokumenti
5. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
Aktualizēts: 02.02.2011
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
6.1. MP veidlapas par izmaksām latos
Publicēts: 27.12.2013
MP veidlapas par izmaksām latos
6.2. MP veidlapas par izmaksām eiro
Publicēts: 27.12.2013
MP veidlapas par izmaksām eiro
7. Iepirkumu plāns
 
Iepirkumu plāns
8. PVN pārskata veidlapa par izmaksām latos
 
PVN pārskata veidlapa par izmaksām latos
9. PVN pārskata veidlapa par izmaksām eiro
Publicēts: 27.12.2013
PVN pārskata veidlapa par izmaksām eiro
10. Progresa pārskata veidlapa
Aktualizēts: 01.02.2013
Progresa pārskata veidlapa
11. Finansējuma saņēmēja apliecinājums
Publicēts: 23.05.2013
Finansējuma saņēmēja apliecinājums
12. Rezultāta rādītāju uzskaites veidlapa pēc projekta noslēguma
Aktualizēts: 04.12.2014
Rezultāta rādītāju uzskaites veidlapa pēc projekta noslēguma

Palīgmateriāli

1. Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem
 
Atbildes uz uzdotajiem jautājumiem
2. Skaidrojums par mērķstipendijas attiecināmību
 
Skaidrojums par mērķstipendijas attiecināmību
3. Skaidrojums par iepirkuma piemērošanu, slēdzot uzņēmuma līgumus ar doktora darbu vadītājiem
 
Skaidrojums par iepirkuma piemērošanu, slēdzot uzņēmuma
līgumus ar doktora darbu vadītājiem
4. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
 
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un
līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
5. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
6. IUB sagatavotās "Publisko iepirkumu likuma" iepirkumu vadlīnijas
iub.gov.lv
7. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
8. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
9. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
 
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par Publisko iepirkumu likumā un Ministru kabineta noteikumos Nr.299 noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
10. Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
 
Biežāk konstatētie pārkāpumi publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
11. Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai
 
Vadlīnijas publisko iepirkumu likuma 8.1 panta kārtībā organizētu iepirkumu veikšanai