ES un LR tiesību akti, kas regulē ES fondu darbību

Šeit apkopoti nozīmīgākie Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvie akti, kas regulē ES struktūrfondu  līdzekļu apguvi.

ES fondu tiesiskais regulējums

Latvijas Republikas tiesību akti:
  • ES fondu vadības likums
  • Ministru kabineta noteikumi (2007.-2013.gads)

Eiropas Savienības tiesību akti:
  • Regulas (2007.-2013.gads)
  • Citi Eiropas Komisijas izdoti dokumenti


2007.-2013.gada ES fondu plānošanas perioda dokumentācija:

  • Valsts stratēģiskais ietvardokuments
  • Darbības programmas
  • Darbības programmu papildinājumi


Kopienas kohēzijas stratēģiskās pamatnostādnes
Eiropas Komisijas izstrādātās vadlīnijas

http://www.esfondi.lv

Darbības programmas

Informācija par darbības programmām:
1.Darbības programma "Cilvēkresursi un nodarbinātība" (ESF)
2.Darbības programma "Uzņēmējdarbība un inovācijas" (ERAF)
3.Darbības programma "Infrastruktūra un pakalpojumi" (KF un ERAF)
http://www.esfondi.lv

LR likumi

Izglītības likums

Vispārējās izglītības likums

Profesionālās izglītības likums

Augstskolu likums

Zinātniskās darbības likums

Par grāmatvedību

Publisko iepirkumu likums

Iekšējā audita likums

Ministru kabineta noteikumi

          

Publiskie iepirkumi

Noteikumi par publisko iepirkumu līgumcenu robežām

Centralizēto elektronisko iepirkumu noteikumi

 

Grāmatvedība un finanses

Noteikumi par obligāti piemērojamiem Latvijas grāmatvedības standartiem

Noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām

Kārtība, kādā budžeta iestādes kārto grāmatvedības uzskaiti

Noteikumi par budžeta iestāžu pamatlīdzekļu normām un pielietošanas nosacījumiem

Noteikumi par grāmatvedības kārtošanu un organizāciju

Lietvedība

Dokumenta izstrādāšanas un noformēšanas noteikumi

 

Vizuālā identitāte un publicitāte

  
 04.10.2011. MK noteikumi Nr.749
"Kārtība, kādā nodrošina Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda publicitātes  
un vizuālās identitātes prasības, kā arī publisko informāciju par šo fondu projektiem"

Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos esfondi.lv

Citi

IZM iekšējie normatīvie akti izm.gov.lv
FM izstrādātās vadlīnijas esfondi.lv

 

 

 

Katras aktivitātes MK noteikumi

Papildu šajā sadaļā ietvertajiem normatīvajiem aktiem katrai  no 29 VIAA administrētajām fondu aktivitātēm ir savi Ministru kabineta noteikumi, kas regulē visu aktivitātes projektu dzīves ciklu.

Šīs aktivitātes Ministru kabineta noteikumus varat atrast šīs aktivitātes sadaļā „Dokumenti veidlapas un palīgmateriāli”.