1.1.2.1.2. "Atbalsts doktora studiju programmu īstenošanai"

Aktivitātes mērķis

Palielināt visu izglītības tematisko grupu augstākās kvalifikācijas doktora grādu ieguvušo speciālistu skaitu, kas spējīgi plānot, radīt un ieviest ražošanā augstas tehnoloģijas produktus, produktus un pakalpojumus ar augstu pievienoto vērtību, veicinot tautsaimniecības attīstību uz inovāciju pamata.

Atbalsta veids Atbalsta veids: Atbalsts paredzēts doktora studijām visās izglītības tematiskajās grupās, piešķirot doktorantiem mērķstipendijas, tādejādi veicinot studējošo skaita pieaugumu doktora studiju līmenī un palielinot doktora grādu ieguvušo skaitu.
Mērķa grupas Augstākās izglītības institūcijas, akadēmiskais personāls, doktoranti.
Finansējuma saņēmēji Augstākās izglītības institūcijas, kas īsteno doktora studiju programmu vai programmas.
Plānotās projektu atlases kārtas 2
Atlases veids IPIA
Atlasi īsteno IZM
Projekta īstenošanas uzraudzība VIAA