ESF aktivitāte 1.1.2.2.1. "Studiju programmu satura un īstenošanas uzlabošana un akadēmiskā personāla kompetences pilnveidošana"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. 1. kārta: Ministru kabineta noteikumi Nr.1058
likumi.lv

Vienošanās slēgšana

Projektu īstenošana

1. Maksājumu pieprasījums
Aktualizēts: 19.09.2011
Maksājumu pieprasījums
2. PVN pārskata veidlapa
 
PVN pārskata veidlapa
3. Progresa pārskats
 
Progresa pārskats

Palīgmateriāli

1. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
2. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
3. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
4. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
Aktualizēts: 18.03.2013
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
5. Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
Publicēts: 04.03.2013
Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
6. Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā
Publicēts: 18.06.2013
Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā
7. Izmaksu piemērošanas metodika par uzturēšanās izmaksām Latvijā (aktivitātes 1. kārta)
 
Izmaksu piemērošanas metodika par uzturēšanās izmaksām Latvijā (aktivitātes 1. kārta)