Uz sākumu » Zinātne » Zinātnes aktivitātes Lapa aktualizēta: 19.05.2016

2.1.1.1.aktivitāte "Atbalsts zinātnei un pētniecībai"

Aktivitātes mērķis

Atbalstīt praktiskas ievirzes pētniecības projektus, kuri sekmētu zinātnes un ražošanas integrāciju un pētniecisko rezultātu ieviešanu atbilstoši valstī izvirzītajiem prioritārajiem zinātnes virzieniem (Atbilstoši 2006.gada 6.jūnija Ministru kabineta rīkojumam Nr. 412) - tādiem kā agrobiotehnoloģija, informātika, biomedicīna un farmācija, enerģētika, materiālzinātne, meža zinātne, medicīnas zinātne un vides zinātne, nodrošinot pētījumu rezultātu publisku pieejamību.

 

Atbalsta veids Atbalstīs praktiskas ievirzes projektus, nodrošinot esošās zinātnieku grupas un zinātniekus ar konkrētu, tieši pētījumu veikšanai nepieciešamo aprīkojumu (aparatūru, materiāliem un reaģentiem, IT tehnoloģijām, papildaprīkojumu), kā arī sedzot pārējās ar pētījumu veikšanu saistītās izmaksas. Aktivitātes ietvaros plānots sniegt atbalstu arī darbības programmas „Cilvēkresursi un nodarbinātība" pasākuma „Zinātnes un pētniecības potenciāla attīstība" 1.1.1.2.aktivitātes „Cilvēkresursu piesaiste zinātnei" ietvaros izveidoto jauno zinātnieku darba vietu iekārtošanai un jauno zinātnisko darba grupu praktiskās ievirzes pētījumiem nepieciešamā aprīkojuma iegādei.
Mērķa grupas Zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas), zinātnē un pētniecībā nodarbinātais personāls.
Finansējuma saņēmēji Zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, augstskolu zinātniskie institūti), kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, Latvijas Republikā reģistrēti komersanti.
Plānotās projektu atlases kārtas 3
Atlases veids APIA
Atlasi īsteno IZM
Projekta īstenošanas uzraudzība VIAA

 

Aktivitātes kontaktpersona
Solvita Pumpure
email
solvita.pumpure@viaa.gov.lv
phone
67785401