Uz sākumu » Zinātne » Zinātnes aktivitātes Lapa aktualizēta: 19.05.2016

2.1.1.2.aktivitāte "Atbalsts starptautiskās sadarbības projektiem zinātnē un tehnoloģijās"

Aktivitātes mērķis

1. kārtā: Nodrošināt zinātnisko institūciju kapacitātes attīstību, sekmēt projektu īstenošanu, jaunu sadarbības projektu izstrādi un dalību tehnoloģiskajās platformās. Nodrošināt valsts zinātniskajām institūcijām iespēju piedalīties starptautiskās izstādēs, gadatirgos, zinātniskos kongresos, tādējādi veicinot Latvijas zinātnes atpazīstamību ES un pasaulē.

2. kārtā: Zinātnisko institūciju zinātniskās kapacitātes attīstības un Latvijas zinātnes atpazīstamības veicināšana Eiropas Savienībā un pasaulē, ko nodrošina dalība starptautiskos pētniecības un sadarbības projektu konsorcijos, tai skaitā sadarbības projektos ar Eiropas Kopīgo pētījumu centru (Joint Research Centre) un programmas "Apvārsnis 2020" projektos.

 

Atbalsta veids

Atbalsts paredzēts starptautiskās sadarbības projektu iesniegumu sagatavošanai un Latvijas sekmīgai dalībai 7.Ietvara programmā, EUREKA un citās Eiropas Savienības un starptautiskajās pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmās, pētniecības rezultātu popularizēšanai un sadarbības kontaktu veicināšanai, dalībai starptautiskos zinātnes, tehnoloģiju un inovāciju kongresos, konferencēs, izstādēs un gadatirgos, tā rezultātā nodrošinot jaunu starptautisku projektu iespējas, jaunu finansējumu piesaisti, kā arī iespējas pārdot savas iestrādes.

Mērķa grupas

1. kārtā: Zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, kā arī citas institūcijas, kuru statūtos un nolikumos ir paredzēta zinātniskā darbība), kuras ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, valsts pārvaldes iestādes, kas piedalās ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu konkursos, zinātnē un pētniecībā nodarbinātais personāls.

2. kārtā: Latvijas Republikas zinātnisko institūciju reģistrā reģistrētas zinātniskās institūcijas, kas atbilst aktivitātes MK noteikumu 2.9. apakšpunktā noteiktajai pētniecības organizācijas definīcijai, – zinātniskais institūts (atvasināta publiska persona, publiska aģentūra vai privāto tiesību juridiskā persona) vai augstskola; zinātniskais personāls.

 

Finansējuma saņēmēji

Zinātniskās institūcijas (zinātniskie institūti, augstskolas, augstskolu zinātniskie institūti), kas ir reģistrētas zinātnisko institūciju reģistrā, un valsts pārvaldes iestādes, kas piedalās ES pētniecības un tehnoloģiju attīstības programmu konkursos.

Plānotās projektu atlases kārtas 2
Atlases veids APIA
Atlasi īsteno IZM
Projekta īstenošanas uzraudzība VIAA