1.2.2.1.5. apakšaktivitāte "Pedagogu konkurētspējas veicināšana izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos"

Apakšaktivitātes mērķis Veicināt pedagogu konkurētspēju un profesionālo un sektorālo mobilitāti izglītības sistēmas optimizācijas apstākļos.
 Atbalsta veids Atbalsta pasākumu īstenošana vispārējās un profesionālās izglītības pedagogiem izglītības sistēmas strukturālo pārmaiľu ietvaros, nodrošinot jaunajos apstākļos darbam izglītības iestādē nepieciešamo pārkvalifikāciju, zināšanu un prasmju pilnveidi profesionālās un sektorālās mobilitātes veicināšanai, tai skaitā komercdarbības un pašnodarbinātības uzsākšanai, kā arī veicinot pedagogu novērtēšanas sistēmas attīstību un ieviešanu, tai skaitā nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem par ieguldījumu novērtēšanas sistēmas ieviešanā.
Mērķa grupas Vispārējās un profesionālās izglītības pedagogi, kuri izglītības sistēmas optimizācijas rezultātā savā darba iestādē nonāk jaunos darba apstākļos vai arī izglītības sistēmas optimizācijas rezultātā var zaudēt darbu izglītības iestādē.
Finansējuma saņēmēji Izglītības un zinātnes ministrija
Plānotās projektu atlases kārtas 1
Atlases veids IPIA
Atlasi īsteno IZM
Projekta īstenošanas uzraudzība VIAA