1.2.1.2.2. "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos"

2008.gada 28.februārī Izglītības un zinātnes ministrija izsludinājusi konkursu ESF aktivitātē 1.2.1.2.2. „Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos”.

Aktivitātes ietvaros tiks piešķirtas mērķstipendijas prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem, nodrošinātas vispārējās un pro¬fesio¬nālās izglī¬tības iestādes ar nepieciešamajiem prioritāro mācību priekš¬metu pedagogiem un veicināta pedagogu piesaistīšana izglītības iestādēm. Aktivitātes īstenošana sekmēs  vispārējās izglītības kvalitātes uzlabošanu un nodrošinās skolēnu sa¬ga¬tavošanu studijām dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.

Šajā aktivitātē projektu atlasi veic Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt vienošanās/līgumu slēgšanu un projekta īstenošanas uzraudzību – Valsts izglītības attīstības aģentūra.