1.2.1.2.2. "Atbalsts vispārējās izglītības pedagogu nodrošināšanai prioritārajos mācību priekšmetos"

Apakšaktivitātes mērķis Nodrošināt vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs nepieciešamo pedagogu skaitu prioritārajos mācību priekšmetos un veicināt pedagogu iesaistīšanos darbā izglītības iestādēs, piešķirot prioritāro mācību priekšmetu pedagogiem mērķstipendijas, tādējādi uzlabojot vispārējās izglītības kvalitāti un nodrošinot izglītojamo sagatavošanu studijām augstākajā izglītībā dabaszinātņu un tehnoloģiju programmās.
Atbalsta veids Atbalsts paredzēts pedagogu trūkuma novēršanai vispārējā un profesionālajā izglītībā šādos prioritārajos mācību priekšmetos: dabaszinātnēs (fizika, ķīmija un bioloģija), matemātikā, informācijas tehnoloģijās un svešvalodās (Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās Zonas valstu oficiālajās valodās), nodrošinot mērķstipendijas pedagogiem, kas strādā skolās kā prioritāri nosaukto mācību priekšmetu skolotāji, un pedagogiem, kas strādā skolās kā prioritāri nosaukto mācību priekšmetu skolotāji un savieno darbu ar studijām pedagogu sagatavošanas studiju programmās.
Mērķa grupas Pedagogi, kas strādā skolās kā prioritāri nosaukto mācību priekšmetu skolotāji.
Finansējuma saņēmēji

Valsts pārvaldes institūcija, kas īsteno vienotu studentu kreditēšanas politiku valstī un nodrošina studiju un studējošo kreditēšanas sistēmas darbību un attīstību.

Plānotās projektu atlases kārtas 1
Atlases veids IPIA
Atlasi īsteno: IZM
Projekta īstenošanas uzraudzība VIAA