1.2.1.2.3. "Vispārējās izglītības pedagogu kompetences paaugstināšana un prasmju atjaunošana

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

1. MK noteikumi Nr.521
www.likumi.lv

Vienošanās slēgšana

Projekta īstenošana

1. MP veidlapas par izmaksām latos
 
MP veidlapas par izmaksām latos
2. MP veidlapas par izmaksām eiro
 
MP veidlapas par izmaksām eiro
3. PVN pārskata veidlapa par izmaksām latos
 
PVN pārskata veidlapa par izmaksām latos
4. PVN pārskata veidlapa par izmaksām eiro
Publicēts: 27.12.2013
PVN pārskata veidlapa par izmaksām eiro
5. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
 
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
6. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
 
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
6.1. Izdevumus attaisnojošie dokumenti (pielikumi)
 
Izdevumus attaisnojošie dokumenti (pielikumi)
7. Grozījumu pieprasījums
 
Grozījumu pieprasījums
7.1. Grozījumu pieprasījuma 1. pielikums
 
Grozījumu pieprasījuma 1. pielikums
8. Iepirkumu plāns
 
Iepirkumu plāns
9. Projekta uzraudzības rādītāju tabula
Aktualizēts: 21.01.2013
Projekta uzraudzības rādītāju tabula
10. Progresa pārskata veidlapa
Aktualizēts: 01.02.2013
Progresa pārskata veidlapa

Palīgmateriāli

1. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
 
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
2. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
3. IUB sagatavotās "Publisko iepirkumu likuma" iepirkumu vadlīnijas
iub.gov.lv
4. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
5. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
6. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
Publicēts: 04.03.2013
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
7. Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
Publicēts: 04.03.2013
Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
8. Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā
Publicēts: 18.06.2013
Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā