1.2.2.4.2. "Atbalsta pasākumu īstenošana jauniešu sociālās atstumtības riska mazināšanai un jauniešu ar funkcionālajiem traucējumiem integrācijai izglītībā"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

VIAA iekšējie noteikumi

Projekta izstrāde (2.kārta)

Vienošanās slēgšana

Projekta īstenošana

1. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
Aktualizēts: 05.05.2011
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
2. Grozījumu pieprasījums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījums
2.1. Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
3. Projekta finansēšanas plāns, tabula 6.1. (grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.517)
Aktualizēts: 30.11.2010
Projekta finansēšanas plāns, tabula 6.1. (grozīts ar MK 08.06.2010. noteikumiem Nr.517)
4. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts I. kārtas projektiem
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts I. kārtas projektiem
4.1. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts II. kārtas projektiem
Aktualizēts: 08.12.2011
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts II. kārtas projektiem
4.2. Izdevumus attaisnojoši dokumenti I un II kārtā (pielikumi)
 
Izdevumus attaisnojoši dokumenti I un II kārtā (pielikumi)
5.1. MP veidlapas par izmaksām eiro
Publicēts: 27.12.2013
MP veidlapas par izmaksām eiro
5.2. MP veidlapas par izmaksām latos
Publicēts: 27.12.2013
MP veidlapas par izmaksām latos
6. Atskaite par atlīdzības izmaksām projekta administrēšanas darbu veikšanai (pamatojoties uz darba līgumu no 2011.gada 1.janvāra līdz 28.februārim)
 
Atskaite par atlīdzības izmaksām projekta administrēšanas darbu veikšanai
(pamatojoties uz darba līgumu no 2011.gada 1.janvāra līdz 28.februārim)
7. Iepirkumu plāns
 
Iepirkumu plāns
7.1. Iepirkumu veikšana administratīvajam personālam
 
Iepirkumu veikšana administratīvajam personālam
8. PVN pārskata veidlapa par izmaksām latos
 
PVN pārskata veidlapa par izmaksām latos
9. PVN pārskata veidlapa par izmaksām eiro
Publicēts: 27.12.2013
PVN pārskata veidlapa par izmaksām eiro
10. Projekta uzraudzības rādītāju tabula
Aktualizēts: 21.01.2013
Projekta uzraudzības rādītāju tabula
11. Progresa pārskata veidlapa
Aktualizēts: 01.02.2013
Progresa pārskata veidlapa

Palīgmateriāli

1. IUB sagatavotās "Publisko iepirkumu likuma" iepirkumu vadlīnijas
iub.gov.lv
2. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
 
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
3. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
esfondi.lv
4. E-rokasgrāmata projektu īstenotājiem
E-rokasgrāmata
5. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
6. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
7. Informatīvs materiāls par 1.2.2.4.2.apakšaktivitātes projektu īstenošanā pieļautajām kļūdām un to novēršanu
Aktualizēts: 22.01.2013
Informatīvs materiāls par 1.2.2.4.2.apakšaktivitātes projektu īstenošanā pieļautajām kļūdām un to novēršanu
8. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
Aktualizēts: 18.03.2013
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
9. Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā
Publicēts: 18.06.2013
Palīgmateriāls komandējumu izmaksu noformēšanā
10. Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu pirmspārbaudēs
Publicēts: 04.03.2013
Biežāk konstatētās neatbilstības publisko iepirkumu pirmspārbaudēs

MK noteikumi

1. MK noteikumi Nr.150
likumi.lv