3.1.3.1. "Kvalitatīvai dabaszinātņu apguvei atbilstošas materiālās bāzes nodrošināšana"

Dokumenti, veidlapas un palīgmateriāli

Ministru kabineta noteikumi

Vienošanās slēgšana

Projekta īstenošana

1. Vienošanās/līgums
 
Vienošanās/līgums
2. Progresa pārskats
Aktualizēts: 17.11.2009
Progresa pārskats
3. Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
Aktualizēts: 05.05.2011
Pārskats par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu
4. Grozījumu pieprasījums
Aktualizēts: 30.11.2010
Grozījumu pieprasījums
4.1. Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
Aktualizēts: 29.01.2010
Grozījumu pieprasījumu 1.pielikums
5. Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojošo dokumentu saraksts
5.1. Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
Aktualizēts: 26.03.2010
Izdevumus attaisnojoši dokumenti (pielikumi)
6. Maksājumu pieprasījums
Aktualizēts: 19.09.2011
Maksājumu pieprasījums
6.2. Maksājuma pieprasījums (izmaksām eiro)
Publicēts: 10.01.2014
Maksājuma pieprasījums (izmaksām eiro)
7. Iepirkumu plāns
 
Iepirkumu plāns
8. Pārskats par PVN summām
 
Pārskats par PVN summām
8.2. Pārskats par PVN summām (izmaksām eiro)
 
Pārskats par PVN summām (izmaksām eiro)

Palīgmateriāli

1. IUB sagatavotās "Publisko iepirkumu likuma" iepirkumu vadlīnijas
iub.gov.lv
2. Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu publiskajā iepirkumā
 
Skaidrojums par nodokļu piemērošanu un līgumcenas noteikšanu
publiskajā iepirkumā
3. Informācijas un publicitātes pasākumu īstenošana un prasību ievērošana ES fondu projektos
www.esfondi.lv
4. Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
 
Pārskata par projekta mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu aizpildīšanas metodika
5. Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
 
Informatīvs materiāls par ES fondu īstenošanā pieļautajām kļūdām, kas rada neatbilstības, un to novēršana
6. Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
Aktualizēts: 18.03.2013
Palīgmateriāls iepirkumu veikšanai, kuru paredzamā līgumcena ir zemāka par PIL un MK noteikumos Nr.65 „Noteikumi par iepirkuma procedūru un tās piemērošanas kārtību pasūtītāja finansētiem projektiem” noteiktajiem iepirkuma sliekšņiem
7. Par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma procedūru dokomentācijā un norisē
Aktualizēts: 28.01.2014
Par būtiskākajām un biežāk konstatētajām neatbilstībām iepirkuma procedūru dokomentācijā un norisē
8. Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu
 
Par projekta rezultātu uzturēšanu un saglabāšanu