3.1.3.3.2. Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem

ERAF aktivitātē „Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.” (3.1.3.3.2.)  piemērota  ierobežota projektu pieteikumu atlase (IPIA).

Ierobežotā projektu pieteikumu atlasē (IPIA)  projektu iesniegumus iesniedz tikai tie projektu iesniedzēji, ko atbilstoši vērtēšanas kritērijiem Izglītības un zinātnes ministrija uzaicinājusi piedalīties projektu iesniegumu atlasē.

Šajā aktivitātē projektu atlasi veic Izglītības un zinātnes ministrija, savukārt vienošanās/līgumu slēgšanu un projekta īstenošanas kontroli – Valsts izglītības attīstības aģentūra.

Projektu iesniegumu pieņemšana: 04.12.2008-05.03.2009

Vairāk informācijas IZM mājas lapā: http://esfondi.izm.gov.lv/1334.html