3.1.3.3.2.apakšaktivitāte "Vispārējās izglītības iestāžu infrastruktūras uzlabošana izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem"

Aktivitātes mērķis

Nodrošināt izglītības iestāžu pieejamību izglītojamajiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Atbalsta veids Plānots radīt iespēju izglītojamiem ar speciālām vajadzībām, t.sk., ar funkcionāliem traucējumiem, iekļauties vispārējās izglītības sistēmā, pielāgojot vispārējās izglītības iestādes izglītojamiem ar kustību traucējumiem.
Mērķa grupas Izglītojamie ar funkcionāliem traucējumiem vispārējās izglītības iestādēs, vispārējās izglītības iestāžu pedagogi.
Finansējuma saņēmēji Vispārējās izglītības iestādes, pašvaldības
Plānotās projektu atlases kārtas 1
Atlases veids IPIA
Atlasi īsteno IZM
Projektu īstenošanas uzraudzība VIAA