Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programmas pētījums (OECD pētījums PISA 2012)

Ar projektu „Atbalsts izglītības pētījumiem” Latvija nodrošinās savu dalību starptautiskajos skolēnu novērtēšanas pētījumos – PISA (The Programme for International Student Assessment).

Laikā no 2011. līdz 2015. Latvijas piedalās lielākajā izglītības pētījumā pasaulē  PISA 2012 - šis pētījums analizē 15 gadīgu jauniešu (9.klases skolēnu) sagatavotību dzīvei pieaugušo sabiedrībā kā arī  sasniegumus matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs. PISA pēta to, ko Latvijas skolēni zina un prot, un kā viņu zināšanas un prasmes izskatās uz citu pasaules valstu jauniešu fona. Lasīšana, matemātika un dabaszinātnes ir izvēlētas kā pētījuma pamatobjekts, jo uz šīm jomām jaunieši balsta ne tikai mācību, bet arī turpmākos dzīves sasniegumus.

Kopš 2012. gada septembra norisinās sagatavošanās darbi pie PISA 2015 pētījuma, kas sāksies 2015.gadā. Salīdzinot ar PISA 2012, plānots, ka PISA 2015 pētījumā tiks ieviestas būtiskas izmaiņas – visa pētījuma datu ievākšana un apstrāde būs datorizēta, tajā skaitā uzdevumi būs interaktīvā formā.

Būtiska pievienotā PISA 2012 vērtība pētījumam ir 3 papildu moduļu (tēmu) izpēte. Līdz ar to papildu pamatpētījumam tiks ievākti un analizēti dati par informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) lietošanu, izglītību/karjeru, kā arī finanšu pratību, ko PISA pētījumos pētīs pirmo reizi.

PISA pētījuma dalībnieki Pētījumā piedalās 67 pasaules valstis, no katras dalībvalsts piedalās no 4 500 līdz 10 000 skolēnu. No Latvijas pētījumā piedalīsies ap 6000 skolēnu un 220 skolu direktoru.
PISA pētījumu pielietošana Pētījumā iegūtie dati:
 • tiek salīdzināti gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī. Mācību sasniegumus izmaiņas varēs salīdzināt ar 2000., 2003., 2006. un 2009.gadā iegūto pētījumu rezultātiem;
 • palīdzēs noteikt, cik labi Latvijas skolēni pēc skolas beigšanas ir sagatavoti tālākām mācībām un dzīvei;
 • analizēs skolēnu sasniegumu saistību ar valsts, skolas, ģimenes un skolēna personības faktoriem;
 • ļaus noteikt tālākos izglītības pilnveides virzienus gan skolām, gan izglītības sistēmām, gan valdībām;
PISA pētījumu nozīme PISA pētījumu rezultāti atbild uz šādiem jautājumiem:
 • Vai skolēni ir labi sagatavoti nākotnē sagaidāmajiem dzīves izaicinājumiem?
 • Vai viņi ir spējīgi efektīvi analizēt un pamatot savas idejas, kā arī diskutēt par tām?
 • Vai skolēni ir atraduši jomas, kuras viņus varētu interesēt turpmākajā dzīvē un profesionālajā darbībā?
PISA pētījumi palielina arī mūžizglītības jēdziena nozīmi, jo PISA nevērtē priekšmetu standartos noteiktās apgūstamās kompetences, bet gan vērtē mācīšanās motivāciju, veidu, paņēmienus un attieksmi.

PISA partnervalstis Latvija par OECD PISA partnervalsti kļuva 1998. gadā. PISA pētījumi notiek kopš 2000. gada (ik pa trim gadiem), un tajos visos ir piedalījusies arī Latvija. Vairāk par PISA pētījumu rezultātiem lasiet: http://www.oecd.org
Dalībvalstu uzskaitījums:
 • 2000. gadā  43 valstis;
 • 2003. gadā 41 valsts;
 • 2006. gadā 57 valstis;
 • 2009.gadā 65 valstis;
2012.gadā PISA pētījumā piedalās 67 valstis, nākamais plānots 2015.gadā.
PISA pētījumu izstrādātājs PISA pētījumu sistēmu ir izstrādājusi un nodrošina Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija (OECD, Organisation for Economic Co-operation and Development). Vairāk: http://www.oecd.org Pētījumā paredzēts izglītības sistēmu vērtēt starpvalstu mērogā – tāpēc tā ietvaros nevar iegūt datus par konkrētu skolu vai skolēnu.
Pētījuma statuss - līdz šim paveiktais 2012.gada otrajā pusē PISA 2012 pētījuma izstrādei ir savākti dati, nointervēti pētījuma dalībnieki, tiek laboti uzdevumi un skaitīti rezultāti. Pētījuma rezultāti tiks paziņoti 2013. gada 3. decembrī Latvijas Universitātes Lielajā aulā. Sekojiet līdz VIAA mājas lapas informācijai.

Par OECD pētījuma PISA 2012 papildmoduļiem

Papildu pamatpētījumam PISA 2012 tiks analizēti arī šādi papildmoduļi:

 • IKT modulis (Informācijas un tehnoloģiju modulis)
 • Izglītības un karjeras modulis
 • Finanšu pratības modulis

Ar IKT moduli tiks mērīta skolēnu IKT lietošanas aktivitātes un paradumi, vērtēta skolēnu attieksme pret IKT lietojumu mācībās un ikdienā. Pētījuma rezultāti noderēs, lai plānotu IKT pielietojumu nākotnes mācību procesā.

Savukārt Izglītības un karjeras modulis sniegs informāciju par līdz šim nepētītu sfēru – skolēna iepriekšējā un pašreizējā izglītība, ar to saistītas aktivitātes un galvenie nākotnes karjeras izvēles vadmotīvi. Pētījuma rezultāti ļaus saprast, kā jauniešu gūtās sekmes mācībās ietekmē nākotnes studiju izvēli.

Ar Finanšu pratības moduļa palīdzību tiks iegūti salīdzināmi dati par pamatizglītību ieguvušu skolēnu zināšanām un prasmi risināt reālajā dzīvē sastopamus monetārus, finansiālus un ar ekonomiku saistītus jautājumus. Šāds pētījums Latvijā tiks īstenots pirmo reizi.
Papildmoduļu pētījumu rezultāti  (tematiskie ziņojumi) plānoti 2013.gada beigās, 2014.gada pirmajā pusē.

Par OECD pētījuma PISA 2012 sekundārajiem pētījumiem

Pēc PISA pētījumu rezultātu iegūšanas Latvija veiks trīs sekundāros pētījumus, kas  radīs atbildes uz jautājumu kāpēc? – šie rezultāti ir tieši šādi.

Sekundāro pētījumu rezultātā paredzēts:

 • Konstatēt, kādi faktori ietekmējuši Latvijas 9.klašu skolēnu ar augstiem sasniegumiem matemātikā ievērojami mazāko procentuālo īpatsvaru OECD PISA 2003 un OECD PISA 2012 pētījumos, salīdzinot ar starptautiski vidējiem un kaimiņvalstu rādītājiem
 • Noskaidrot Latvijas skolēnu vidējos sasniegumus ietekmējošos faktorus vispārējās pamatizglītības saturā un mācību procesā (t.sk. Valsts pamatizglītības standarta īstenošana), to izmaiņas laikā un saistību ar citiem skolēnu raksturojošiem faktoriem OECD PISA pētījumos.
 • Noteikt saistību starp Latvijas 9.klašu skolēnu vidējiem sasniegumiem matemātikā OECD PISA 2012 pētījumā un 2011./2012.mācību gada 9.klašu matemātikas eksāmenu rezultātiem.

Video

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Latvijas un citu valstu skolēnu zināšanu salīdzināšana rīks 

OECD piedāvā virtuālu karti, lai, balstoties uz PISA 2012 rezultātiem, ērti salīdzinātu visu pētījumā iesaistīto valstu rezultātus. Lai uzzinātu kādas valsts rezultātus, var uzklikšķināt kartē uz tās vai izvēlēties sadaļā „select PISA participant”.

Šis rīks piedāvā uzzināt arī to, cik liela ietekme ir bijusi apkārtējai videi, ko var redzēt apakšsadaļa „Social backround”. Savukārt sadaļā „Student engagement” var uzzināt par skolēnu uzvedību – stundu kavēšanu un pārliecību vai bezspēcības sajūtu par savām spējām atrisināt matemātikas problēmjautājumus.

Vairāk par pētījumu PISA 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

Īsumā

 • Latvija piedalās lielākajā starptautiskajā izglītība pētījumā PISA.
   
 • PISA pētījums analizē 15 gadīgu jauniešu sagatavotību dzīvei pieaugušo sabiedrībā kā arī  sasniegumus matemātikā, lasīšanā un dabaszinātnēs.

 • PISA papildu moduļi pēta arī skolēnu IKT prasmes, karjeras izvēli un māku reālajā dzīvē risināt finansiālus un ar ekonomiku saistītus jautājumus

Skaidrojumi

OECD - (Organisation for Economic Co-operation and Development) Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācija.

PISA - (The Programme for International Student Assessment) Starptautiskās skolēnu novērtēšanas programma.

Modulis – papildus jautājumi un uzdevumi, kas līdztekus pamatpētījumam pēta vēl kādu citu atsevišķu jomu/tēmu.

Aktuāli